Khái niệm về chi phí tài chính

Chi phí tài chính mặc dù không phải là loại chi phí tác động quá lớn đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu không quan tâm chi phí tài chính đúng mức thì dễ biến chúng thành gánh nặng thực sự của bất kỳ công ty nào. Vậy chi phí tài chính là gì ?

Chi phí tài chính là gì

Chi phí tài chính là gì?

Hiểu đúng về chi phí tài chính là gì?

Chi phí tài chính (tiếng anh: Financial Charges) là khoản chi phí hoặc khoản lỗ được tạo ra từ các hoạt động đầu tư tài chính. Trong doanh nghiệp sẽ được gọi tài khoản 635 và được hạch toán đến tính lợi nhuận của công ty.

Chi phí tài chính của doanh nghiệp

Chi phí tài chính của doanh nghiệp

Chi phí tài chính gồm những gì?

Chi phí tài chính bên NỢ bao gồm

– Chi phí lãi tiền vay, lãi mua hàng trả chậm, lãi thuê tài sản thuê tài chính.

– Lỗ bán ngoại tệ.

– Chiết khấu thanh toán cho người mua.

– Các khoản lỗ do thanh lý, nhượng bán các khoản đầu tư.

– Lỗ tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ;

– Lỗ tỷ giá hối đoái do đánh giá lại cuối năm tài chính các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ.

– Số trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh, dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác.

– Các khoản chi phí của hoạt động đầu tư tài chính khác.

chi phí tài chính bao gồm những khoản nào

Chi phí tài chính bao gồm những khoản nào?

Chi phí tài chính bên CÓ bao gồm

– Hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh, dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác (chênh lệch giữa số dự phòng phải lập kỳ này nhỏ hơn số dự phòng đã trích lập năm trước chưa sử dụng hết).

– Các khoản được ghi giảm chi phí tài chính.

– Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ chi phí tài chính phát sinh trong kỳ để xác định kết quả hoạt động kinh doanh.

Lưu ý đặc biệt: Tài khoản 635 không có số dư cuối kỳ.

Các chi phí không được tính vào chi phí tài chính

  • Chi phí bán hàng.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp.
  • Chi phí cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.
  • Chi phí xây dựng cơ bản tại doanh nghiệp.
  • Chi phí trang trải bằng nguồn kinh phí khác.

Chi phí tài chính nói lên điều gì?

Chi phí tài chính sẽ nói lên một phần hoạt động kinh doanh của công ty. Bởi khi chi phí tài chính PHẢI CHI TRẢ cao thì chứng tỏ hoạt động kinh doanh đang được đẩy mạnh; còn khi chi phí tài chính về lỗ, lãi cao thì có khả năng công ty đang khó khăn trong hoạt động kinh doanh.

Chi phí tài chính nói lên điều gì

Ý nghĩa của chi phí tài chính

Dựa vào chi phí tài chính có thể nắm bắt tình hình kinh doanh của công ty, rà soát kế toán một cách chặt chẽ, tránh thường hợp thất thoát tiền,  biển thủ, tham nhũng…

Bản thân doanh nghiệp cũng sẽ có cơ sở để nhìn nhận lại quá trình sử dụng tài chính của công ty như thế nào qua đó đưa ra kế hoạch điều chỉnh thích hợp hơn.

Cách tính chi phí tài chính của doanh nghiệp phổ biến

  1. Khi phát sinh chi phí liên quan đến hoạt động bán chứng khoán, cho vay vốn, mua bán ngoại tệ…, ghi:

Nợ TK 635 – Chi phí tài chính

Có các TK 111, 112, 141,…

  1. Khi bán chứng khoán kinh doanh, thanh lý nhượng bán các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết phát sinh lỗ, ghi:

Nợ các TK 111, 112,… (giá bán tính theo giá trị hợp lý của tài sản nhận được)

Nợ TK 635 – Chi phí tài chính (lỗ)

Có các TK 121, 221, 222, 228 (giá trị ghi sổ).

  1. Khi nhận lại vốn góp vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết mà giá trị hợp lý tài sản được chia nhỏ hơn giá trị vốn góp, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 152, 156, 211,…(giá trị hợp lý tài sản được chia)

Nợ TK 635 – Chi phí tài chính (số lỗ)

Có các TK 221, 222.

Chi phí tài chính và doanh thu tài chính khác nhau thế nào?

Doanh thu tài chính là khoản thu nhờ vào hoạt động đầu tư tài chính, tiền lời, lợi nhuận được chia, cổ tức. Trong doanh nghiệp thì doanh thu tài chính sẽ được hoạch toán theo tài khoản 515 chứ không phải tài khoản 635 như chi phí tài chính.

Tóm lại chi phí tài chính là gì?

Chi phí tài chính là khoản chi phí hoặc khoản lỗ được tạo ra từ các hoạt động đầu tư tài chính. Trong doanh nghiệp sẽ được gọi tài khoản 635 và được hạch toán đến tính lợi nhuận của công ty. Dựa vào chi phí tài chính sẽ đánh giá được tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, rà soát, đánh giá lại hoạt động tài chính.

Leave a Reply

Your email address will not be published.